PŘEDVÝBĚR.CZ

Podmínky zpracování osobních údajů

Základní pojmy

 • GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25. května 2018. 
 • Osobními údaji se podle GDPR rozumí jakékoliv údaje týkající se identifikované fyzické osoby a nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou je možno identifikovat přímo nebo nepřímo, a to na základě všeobecně použitelného identifikátoru či jiného identifikátoru, jako je např. jméno, příjmení, IČO, lokalizační údaje či online identifikátor, nebo na základě jedné či více charakteristik či znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu či sociální identitu. 
 • Správcem Vašich osobních údajů je ve smyslu GDPR společnost PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o. IČO: 28254104, se sídlem Na Kozačce 1289/7, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha (dále také „PŘEDVÝBĚR.CZ“, „Společnost“, „Správce“, nebo „my“), která určila účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů a zpracovává je vlastním jménem. Společnost je provozovatelem webové adresy https://www.predvyber.cz (dále jen „Internetové stránky”, nebo „web“). 
 • Subjekt údajů dle definice GDPR jste Vy (jako Kandidát hledající vhodnou pracovní pozici – uchazeč o zaměstnání, Klient hledající kandidáta na pracovní pozici, návštěvník webu, nebo odběratel dalších služeb Správce), protože Vaše osobní údaje Společnost zpracovává. Správce prostřednictvím těchto Zásad plní svou informační povinnost jakožto Správce ve vztahu k Subjektům údajů ve smyslu GDPR. Tyto Zásady byly vytvořeny s cílem vysvětlení problematiky ochrany osobních údajů a zvýšení transparentnosti při jejich zpracovávání a informování všech účastníků na zpracování osobních údajů. 
 • Zásady znamenají tento dokument – Podmínky zpracování osobních údajů, které regulují zpracování osobních údajů Správcem. Součástí těchto Zásad jsou zásady používání souborů cookie, které jsou dostupné zde.  

Účel zpracování osobních údajů a právní titul pro zpracování

 • Jsme personální agentura disponující platným povolením (vydaným 15/4/2011, čj: UPCR-2011/232-1) ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky a EU (konkrétně dle §14 odst. 1 písm. a) vydaným generálním ředitelstvím Úřadu práce podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a v tomto ohledu se kandidátům snažíme najít ideální pracovní pozici – zprostředkovat zaměstnání. Osobní údaje kandidátů si proto ukládáme do databáze, abychom kandidátům následně mohli zasílat nabídky pracovních příležitostí, případně je kontaktovat telefonicky, či prostřednictvím e-mailu a na základě této komunikace následně zprostředkovat zaměstnání. Klientům nabízíme možnost nalezení vhodných kandidátů na jimi poptávané pozice.
Kandidát na pracovníci pozici
 • Vaše osobní údaje, které nám za účelem zprostředkování zaměstnání poskytnete, zpracováváme v souladu s § 17 odst. 2 zákona o zaměstnanosti na základě Vašeho souhlasu. Souhlas vyjadřujete kliknutím na tlačítko "ODESLAT" , jež je součástí každého formuláře k odpovědi na konkrétní pozici. Váš souhlas potřebujeme pro dlouhodobé zařazení Vašeho profilu do naší databáze kandidátů, jež nám umožnuje vyhledávat vhodné kandidáty a připravovat nabídky pro naše Klienty. 
 • V případě, že budete mít zájem, můžete souhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů po dobu pěti let za účelem nabízení jiných/dalších pracovních nabídek v budoucnu. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné, tedy dle svého uvážení nejste povinni nám udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Pokud s námi uzavřete smlouvu/dohodu, abychom Vás přidělili k výkonu práce u našeho Klienta, budeme Vaše údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, např. zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Podrobnější informace o zpracování údajů Vám v takovém případě poskytneme při uzavření smlouvy/dohody.
 • Kandidát na pracovní pozici bere na vědomí, že Společnost je oprávněna na jeho e-mail zasílat obchodní sdělení – newsletter, pokud takové zasílání původně neodmítl, což může Kandidát učinit prostřednictvím zprávy zaslané na gdpr@predvyber.cz nebo kdykoliv později prostřednictvím odkazu uvedeného ve zprávě, která je obchodní sdělením.
Klient hledající kandidáty
 • Vaše osobní údaje, které nám jako smluvnímu partnerovi poskytnete, abychom Vám našli vhodného kandidáta na pracovní pozici, zpracováváme za účelem plnění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Návštěvník webu
 • Vaše osobní údaje nám můžete poskytnout prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ dostupného v záložce „Kontakt“. Vaše údaje zpracováváme za účelem a po dobu k vyřízení Vašeho dotazu s Vašim souhlasem nejdéle po dobu 6 měsíců od jeho vyřízení.
 • Pokud nám pošlete Vaše telefonní číslo prostřednictvím formuláře umístěného v zápatí webových stránek, zavoláme Vám a budeme připraveni vyřešit Vaše dotazy po telefonu. Pro tyto účely budeme s Vašim souhlasem zpracovávat telefonní kontakt a další údaje/informace, které nám v průběhu telefonátu poskytnete, a to po dobu uděleného souhlasu, nejdéle však po dobu 6 měsíců od jeho vyřízení.
 • Svůj souhlas jakožto návštěvník/uživatel webu s cookies (vyjma nezbytně nutných) můžete vyjádřit prostřednictvím cookie lišty kliknutím na „Přizpůsobit“ nebo kdykoliv přes odkaz „Nastavení cookies“ umístění v zápatí webových stránek.
 
 • Pokud nám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete, můžete ho kdykoliv odvolat, a to (1) prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ dostupného v záložce „Kontakt“ (2) písemně na adrese sídla PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o, Na Kozačce 1289/7, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha zasláním dopisu obsahujícího žádost o vyloučení z databáze/odvolání souhlasu či (3) elektronicky zasláním emailu gdpr@predvyber.cz obsahujícího žádost o vyloučení z databáze/odvolání souhlasu, nebo (4) přes odkaz „Nastavení cookies“ umístění v zápatí webových stránek.V případě, že souhlas se zpracováním odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • V případě, že od nás obdržíte email s pracovní nabídkou a nepřejete si, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete souhlas jednoduchým způsobem odvolat i přímo v emailu kliknutím na odkaz vložený ve zprávě.
 

Vaše práva při zpracování osobních údajů

 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo: 
  • na přístup k Vašim osobním údajům 
  • na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů,  
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,  
  • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,  
  • na přenositelnost údajů v běžném kompatibilním elektronickém formátu 
  • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a 
  • podat stížnost adresovanou nezávislému dozorovému orgánu, kterým je v České republice: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz. 
 • Pro realizaci Vašich práv, či máte-li jakékoli dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, nás můžete dle Vašich preferencí kontaktovat: 
  • e-mailem na gdpr@predvyber.cz,  
  • dopisem na PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o. IČO: 28254104, se sídlem Na Kozačce 1289/7, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha. 
  • osobně v kanceláři Společnosti na výše uvedené adrese. 
 • Dovolujeme si Vás upozornit, že před zpracováním Vaší žádosti musíme v první řadě spolehlivě ověřit Vaši totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití Vašich práv či narušení práv jiných osob. Z tohoto důvodu Vás můžeme požádat o součinnost spočívající v poskytnutí dodatečných informací, či dokladů potřebných pro ověření Vaší identity, budeme-li mít důvodné pochybnosti o identitě žadatele. Nebudeme-li schopni ověřit identitu dotčené osoby (Vaši identitu) ani postupem podle předchozí věty, budeme o tom žadatele informovat, bude-li to možné, a jsme oprávněni žádosti nevyhovět. 
 • Dále podotýkáme, že nejsme povinni Vaší žádosti vyhovět v případech stanovených v GDPR (například v případech, kdy by tak došlo k narušení práv jiných osob), nebo jiných všeobecně závazných právních předpisech. 
 • Bude-li Vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména bude-li se žádost opakovat, můžeme s přihlédnutím k obsahu žádosti požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, na oznámení, nebo na provedení požadovaného opatření; nebo případně žádosti nevyhovět. 
 • Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce od jejího doručení. Tuto lhůtu můžeme prodloužit o další dva měsíce, bude-li se jednat o odůvodněný případ s ohledem na komplexnost a počet žádostí. O prodloužení lhůty Vás budeme informovat. 
 • Pokud Vaší žádosti nevyhovíme, můžete se obrátit na nezávislý dozorový orgán dohlížející na dodržování GDPR, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz. Dozorový orgán můžete ve smyslu GDPR kontaktovat přímo. 

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávané. 
 • Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu: 
  • jméno a příjmení,
  • emailová adresa,
  • telefon (pokud nám jej poskytnete),
  • údaje o IP adrese, 
  • údaje o návštěvě a aktivitách na Internetových stránkách a registrovaném účtu, 
  • údaje získané ze souborů cookies, 
  • (u Klientů) fakturační údaje, 
  • (u Kandidátů) životopis,
  • (u Kandidátů) profil kandidáta a historii interakcí 

Doba zpracování osobních údajů

Kandidát na pracovníci pozici
 • V případě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, uchováváme je po dobu uvedenou v informaci při udělení souhlasu, tedy například v případě, kdy jste souhlasil/a se zpracováním Vašich údajů a odpověděl/a na inzerát, uchováváme je po dobu jednoho roku. Pokud jste souhlasil/a s nabízením jiných/dalších pracovních nabídek v budoucnu, budeme Vás v databázi Kandidátů uchovávat po dobu pěti let od udělení souhlasu. 
 • Pokud s námi uzavřete smlouvu/dohodu, abychom Vás přidělili k výkonu práce u našeho Klienta, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu s právními předpisy, např. zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který stanovuje zaměstnavatelům povinnost uchovávat záznamy po dobu 10 let, přičemž za záznamy se považují doklady o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu.
Klient hledající kandidáty
 • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání spolupráce, resp. smlouvy a následně po dobu, která je požadována právními předpisy, např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
Návštěvník webu
 • Pokud jde o poskytnutí údajů za účelem vyřízení dotazu, uchováváme je maximálně po dobu šesti měsíců poté, co jsme Vaši žádost vyřídili.
 • Doba cookie souboru je uvedena v přehledové tabulce.
 • V případě zpracování údajů pro předmětné účely máme zavedena přiměřená a účinná technická a organizační opatření, kterými zabezpečíme zejména minimalizaci osobních údajů a podle toho, jakým způsobem bude možné předmětných účelů dosáhnout, zabezpečíme také pseudonymizaci (osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétnímu Subjektu údajů bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně) nebo anonymizaci (osobní údaje nebude možné přiřadit k Subjektu údajů vůbec, a nebude tak možné Vás identifikovat). 

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

 • Za účelem zabezpečení dat proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění využívá Předvýběr.cz přiměřená a vhodná technická a organizační opatření.
 • Technická opatření spočívají v aplikaci technologií, které brání neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Subjektů údajů, zejm. užití firewallů, aktualizovaných antivirových programů atp. Za účelem maximální ochrany užívá Předvýběr.cz šifrování dat, a to zejména hesel pro přihlášení do systému Předvýběr.cz, komunikaci v systému Předvýběr.cz a veškerých dat uložených na serverech. Pro přenos dat používá Předvýběr.cz šifrování TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket Layer v aktuálních, a tedy bezpečných verzích těchto protokolů). Přístup do prostorů s vysokou koncentrací zpracování osobních údajů je chráněn elektronickými zabezpečovacími systémy.
 • Organizační opatření tvoří sadu pravidel chování zaměstnanců společnosti a jsou zapracovány do vnitřních předpisů Předvýběr.cz, které ovšem z bezpečnostních důvodů považujeme za důvěrné. Postupy jsou založeny výhradně na zásadách „need to know“ a „need to have“ a „least privilege“, čímž Předvýběr.cz omezuje počet osob, které mají přístup k osobním údajům a možnost s osobními údaji nakládat. Veškeré přístupy zaměstnanců k osobním údajům, jakož i způsoby nakládání s nimi jsou protokolovány.
 • Předvýběr.cz dbá na to, aby v případě umístění serverů v datovém centru provozovaném třetí osobou byla obdobná technická a organizační opatření zavedena i u této třetí osoby.
 • Veškerá data jsou umístěna pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích, zajišťující ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy Evropské unie.
 • Osobní údaje zpracovávané v rámci Internetových stránek jsou ukládány na serverech a datových úložištích poskytovatele služeb Kamil Hrádek - K.A.H. Studio, jež dále využívá hostingových center společnosti Wedos a.s. 
 • Při zadávání Vašeho životopisu na webu využíváme službu Teamio.cz provozovanou společností LMC s.r.o. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.  
 • Nemáme vlastního „ajťáka“, ale využíváme firmu INSTE s.r.o., jež je spolehlivým externím dodavatelem kompletních IT služeb, jako je např. správa počítačové sítě včetně poštovního serveru, úložiště a servisu našich počítačů. 
 • V případě potřeby můžeme na základě písemné smlouvy pověřit zpracováním Vašich osobních údajů třetí osobu disponující adekvátní personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, která bude jako zprostředkovatel (zpracovatel ve smyslu GDPR) jménem Společnosti zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s GDPR a bude garantovat jejich bezpečnost.
 • K řešení stížností a požadavků Subjektů údajů a respondentů můžeme využít poskytovatele právních služeb (advokátní kanceláře).
 • Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo mohou být poskytnuty jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
 • Přehled společností, s nimiž pravidelně, či příležitostně spolupracujeme a s nimiž můžeme sdílet Vaše osobní údaje je uveden na stránce Spolupracujeme | Předvýběr (predvyber.cz)

Sociální sítě

 • Společnost Předvýběr.cz je přítomna na sociálních sítích, aby mohla komunikovat s (potenciálními) zákazníky, (potenciálními) Kandidáty a dalšími uživateli, kteří jsou tam přihlášení a aby je tam mohla informovat o svých nabídkách a poptávkách – inzerce otevřených pozic.
 • Budete-li s námi komunikovat přes sociální sítě, bude docházet ke zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a dle obsahu vzájemné komunikace mohou být údaje/informace zpracovávány v souladu s těmito Zásadami pro jiné/další účely - např. vyřízení Vašeho dotazu, zasílání pracovních nabídek apod.
 • Doporučujeme vždy pečlivě přečíst smluvní ujednání provozovatelů těchto sociálních sítí a vhodně nastavit pravidla pro ochranu soukromí.
 • Upozorňujeme, že tyto platformy (sociální sítě) a jejich funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí obzvláště pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení). Dále Předvýběr.cz upozorňuje na to, že Vaše údaje v takovém případě mohou být provozovateli těchto sociálních sítí zpracovávány mimo území Evropské unie.
 • V souladu s pravidly sociálních sítí a Vámi zvoleným nastaveným, které nejsme schopni ovlivnit, mohou být Vaše údaje zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Takto lze např. pomocí Vašeho uživatelského chování a následného zájmu sestavovat uživatelské profily. Mohou tak být např. v rámci sociální platformy i mimo ni zapínány reklamy, které pravděpodobně odpovídají Vašim zájmům. Za tímto účelem se zpravidla ukládají na Váš počítač cookies třetích stran. Nezávisle na tom se do uživatelských profilů mohou ukládat i údaje, které nebyly získány přímo z Vašeho koncového zařízení (obzvláště, pokud jste členy příslušné platformy a jste na ní přihlášeni).
 • Doporučujeme pročíst si zásady zpracování provozovatelů sociálních sítí a internetového vyhledavače, zejména:

SOUBORY PROTOKOLU („LOGY“)

 • Prohlížeč uživatele automaticky hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky www.predvyber.cz. Při registraci na webových stránkách www.predvyber.cz nebo procházení webových stránek servery automaticky zaznamenávají určité informace, které webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. webový požadavek, IP adresa, typ internetového prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas zadaného požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat internetový prohlížeč.

PLATNOST ZÁSAD

 • Správce si vyhrazuje právo Zásady v případě potřeby upravit. Nejnovější a aktuálně platnou verzi Zásad naleznete vždy na webu, předchozí verze jsou k doptání u Správce.  
 • Tyto zásady jsou platné od 1. 12. 2021 
 • Poslední aktualizace 1.5.2022.